foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
محمّد نورمحمّدی
کارشناس رسمی دادگستری رشته ی حفاظت محیط زیست ادامهTitle 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

 

 

آلودگي عوامل کشاورزي


این عوامل شامل استفاده از کودها و سموم شیمیایی ، استفاده از آب های آلوده و فاضلاب ها برای کشاورزی ، عدم مدیریت صحیح در امر آبیاری می باشند .
کودهای شیمیایی خواص خاک را تغییر می دهند یعنی نفوذپذیری خاک را نسبت به هوا و آب کم می کنند و اصطلاحاً خاک ها را سخت می کنند . راه درمان این است که همراه کودهای شیمیایی کودهای آلی هم استفاده کنیم .
عدم مدیریت صحیح آبیاری هم بدین شکل در آلودگی خاک نقش دارد که در بعضی انواع آبیاری ها پشته ای یا حوضچه ای برای تجمع آب به منظور آبیاری فراهم می کنند که منجر می شود به :
1) شستن مواد غذایی از خاک و حمل آنها به اعماق خاک جایی که دیگر نمی توانند در دسترس گیاهان قرار گیرد . لذا نیاز به کود را دوباره فراهم می کند .
2) آب در این روش زیاد تبخیر می شود و پرت آب داریم .
3) در اثر تبخیر آب مواد محلول آب روی خاک باقی می مانند و آنها را سخت می کنند .
سموم شیمیایی نیز در خاک آلودگی ایجاد می کنند . تعدادی از آفات بویژه حشرات در مقابل سموم مصرفی مقاوم می شوند که ناچار هستیم یا تعداد سمپاشی را افزایش دهیم یا غلظت سموم را بالا ببریم . این سموم به راحتی تجزیه نمی شوند و برای سالیان دراز در خاک باقی می مانند . سرنوشت سموم در خاک ممکن است به صور زیر باشد :
1) بدون تغییرات شیمیایی متصاعد می شوند .
2) جذب ذرات سطحی خاک می شوند .
3) از طریق دواناب یا آبشویی از خاک خارج می شوند .
4) دستخوش واکنش های تجزیه نوری ، شیمیایی و بیوشیمیایی می شود .

نوشتن دیدگاه